Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez R&S ENGINEERING S.C., z siedzibą przy ul. Puszkarskiej 9, 30-644 Kraków, NIP: 675-150-04-56, REGON: 123085024., za pośrednictwem Serwisu internetowego www.rsengineering.pl
 2. Definicje:
  1. R&S ENGINEERING S.C., z siedzibą przy ul. Puszkarskiej 9, 30-644 Kraków, NIP: 675-150-04-56, REGON: 123085024.
  2. Serwis – Serwis internetowy www.rsengineering.pl prowadzony przez R&S ENGINEERING S.C.
  3. Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  4. Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający przesłanie wiadomości do właścicieli Serwisu internetowego www.rsengineering.pl;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu;
  6. Newsletter – usługa świadczona przez R&S ENGINEERING S.C., polegająca na automatycznym przesyłaniu Użytkownikom, na podany przez nich adres e-mail, najważniejszych informacji związanych z Serwisem.
 3. Usługi jakie R&S ENGINEERING S.C.. świadczy w ramach Serwisu:
  1. Udostępnianie treści merytorycznych, artykułów i innych wpisów za pośrednictwem Serwisu,
  2. Usługa Newsletter – przesyłanie informacji dotyczących Serwisu oraz usług oferowanych Serwisie do Użytkowników,
  3. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest darmowo na stronie Serwisu. Regulamin można pobrać, utrwalić i wydrukować, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać – nie oznacza to jednak że można kopiować Regulamin (lub jego fragmenty) i wykorzystywać do własnych celów, co jest zabronione.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, nie wolno naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. R&S ENGINEERING S.C. zabrania kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rsengineering.pl  można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dowolne urządzenie komputerowe lub mobilne, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne – nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.
 3. Użytkownik, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa może zostać wezwany przez R&S ENGINEERING S.C. do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany w Formularzu zgłoszeniowym. W razie gdy wezwanie okaże się nieskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu, lub przepisy prawa, R&S ENGINEERING S.C. usunie jego Dane osobowe i nie będzie świadczył na jego rzecz żadnych usług.
 4. R&S ENGINEERING S.C. nie ingeruje w treści dodawane przez Użytkowników do Serwisu, jednak w razie powzięcia wiadomości o ich bezprawnym charakterze zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści.

4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawową funkcją Serwisu jest edukacja branżowa informowanie Użytkowników o usługach świadczonych przez R&S ENGINEERING S.C.
 2. Użytkownicy dzięki funkcjonalnościom Serwisu mogą:
  1. Skontaktować się z R&S ENGINEERING S.C za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
  2. Przeglądać usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu,
  3. Zapoznawać się z artykułami i innymi wpisami za pośrednictwem Serwisu,
  4. Korzystać z usługi Newsletter, a więc otrzymywać na swój adres e-mail informacje dotyczące Serwisu oraz ofert pracy zamieszczonych w Serwisie.

5. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Serwis nie realizuje usług lub realizuje je niewłaściwie może złożyć reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać w formie wiadomości e-mail na adres : biuro@rsengineering.pl
 3. W treści zgłoszenia należy podać: swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, swoje uwagi i żądania.
 4. Jeżeli reklamacja jest niekompletna R&S ENGINEERING S.C. przed jej rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 5. Do właściwie złożonej reklamacji R&S ENGINEERING S.C  ustosunkuje się w przeciągu 14 dni w przypadku Użytkowników będących konsumentami, a w przypadku Pracodawców nie będących konsumentami reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.

6.OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do R&S ENGINEERING S.C lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody R&S ENGINEERING S.C lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz ich wykorzystywania do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody R&S ENGINEERING S.C lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie do ww. materiałów, jest niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy lub inne formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy R&S ENGINEERING S.C.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu R&S ENGINEERING S.C.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość, rzetelność i legalność wszystkich treści przesłanych do R&S ENGINEERING S.C. przesyłanych za sprawą Serwisu
 2. R&S ENGINEERING S.C. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. R&S ENGINEERING S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie R&S ENGINEERING S.C. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. R&S ENGINEERING S.C. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach R&S ENGINEERING S.C. będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem..
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między R&S ENGINEERING S.C. a Użytkownikami będą rozstrzygane przede wszystkim w sposób polubowny.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronach internetowych urzędów właściwych do ochrony praw konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby R&S ENGINEERING S.C.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.

  Oficjalny dystrybutor Acoem

  Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

  Dane firmowe

  R&S ENGINEERING S.C.

  ul. Puszkarska 9

  30-644 Kraków

  NIP: 675-150-04-56

  Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING